Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Kære medlem,

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skandinavisk Singlehandsejler Forening.

Den foregår d. 9. december 2023, kl. 13:00-15:00 på Bakkegårdsvej 513 i Humlebæk (hos Lopolight).

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages i dagsordenen og bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse på www.singlehandsejlads.dk

Alle medlemmer, som de sidste 3 måneder før generalforsamlingen har været medlem af foreningen og som ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Når du nu modtager denne indkaldelse betyder det at du IKKE er i kontigentrestance og dermed har stemmeret.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og revisorer (genvalg kan finde sted):
  Formand (ulige årstal)
  Næstformand (lige årstal)
  Kasserer (ulige årstal)
  1 øvrigt bestyrelsesmedlem (lige årstal)
  2 suppleanter til bestyrelsen (for ét år)
  2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (for ét år)
 7. Eventuelt

Giv lige besked om du deltager til Jan, så vi får brygget den rette mængde kaffe og stillet nok stole frem 😊

På bestyrelsens vegne,

Jan