Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SKANDINAVISK SINGLEHANDSEJLER-FORENING

1. KLUBBENS NAVN, HJEMSTED, BESTYRELSE OG KOMMUNIKATIONSPLATFORM

Klubbens navn er Skandinavisk Singlehandsejler Forening og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

Foreningen tegnes af formanden ud af en bestyrelse på i alt 4 medlemmer. Ved økonomiske dispositioner kræves der kun underskrift af kassereren. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningens kommunikation sker gennem foreningens hjemmeside www.singlehandsejlads.dk og via e-mail direkte til medlemmerne. Referater fra bestyrelsesmøder m.m. uploades på foreningens hjemmeside. Foreningen har endvidere en facebook-gruppe, som supplement til hjemmesiden, hvor der kan debatteres.

2. FORENINGENS FORMÅL

  • Foreningens formål er at:
  • udbrede kendskab til og interesse for singlehandsejlads i Nordeuropa
  • udforme et sikkerhedskodeks for singlehandsejlere
  • rådgive og vejlede kapsejladsarrangører af singlehandsejlads
  • publicere en kapsejlads- og eventkalender for singlehandlere
  • virke som bindeled mellem medlemmerne og internationale SH events

3. MEDLEMSKAB AF FORENINGEN

Alle med passion for singlehand sejlads kan blive medlem af foreningen.
Medlemskab tegnes ved at rette henvendelse til den til enhver tid siddende formand/bestyrelse. Personer, der er tilmeldt og registreret på medlemslisten og som har betalt kontingent ved den fastsatte betalingsfrists udløb er gyldige medlemmer af foreningen

4. KONTINGENT
Foreningskontingentet fastsættes og vedtages på generalforsamlingen

5. UDMELDELSE – EKSKLUSION
Udmeldelse sker ved skriftligt (e-mail) henvendelse til foreningen og har virkning fra den dag medlemmet slettes af medlemslisten.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt kontingentrestancen. Restancer udover en måned medfører, at vedkommende betragtes som værende udmeldt og slettes derfor af medlemslisten.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning der til. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at alle bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, lige som medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingens afgørelse er definitiv og afgøres ved 3/4 flertal blandt de fremmødte

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING – STEMMERET – DAGSORDEN

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender med de indskrænkninger, som nærværende vedtægter foreskriver.
Den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år i 4. kvartal og indkaldes med mindst 2 ugers varsel pr. e-mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen og bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse på www.singlehandsejlads.dk
Alle medlemmer, som de sidste 3 måneder før generalforsamlingen har været medlem af foreningen og som ikke er i kontingentrestance har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisorer (genvalg kan finde sted):
Formand (ulige årstal)
Næstformand (lige årstal)
Kasserer (ulige årstal)
1 øvrigt bestyrelsesmedlem (lige årstal)
2 suppleanter til bestyrelsen (for ét år)
2 revisorer samt 1 revisorsuppleant (for ét år)

7. Eventuelt

7. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget bestemmelserne i § 5, § 10 og § 11.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden – dog kan mindst tre stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat af forhandlingerne og uploades på foreningens hjemmeside www.singlehandsejlads.dk

8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinærgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling følger de samme regler, som er gældende for den ordinære generalforsamling.

9. REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er 1.oktober til 30.september.
Bestyrelsen skal senest 14 dage før den ordinære generalforsamling have udarbejdet og afleveret en drift- og statusrapport for det foregående år til revisorerne. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
Drifts- og statusrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og uploades på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

11. FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om klubbens opløsning kan kun foretages på en lovlig ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
Beslutningen kræves, at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves endvidere, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal ikke, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Generalforsamlingen skal samtidig træffe beslutning om, hvordan klubbens eventuelle formue skal anvendes – dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling og ændret ved ordinær generalforsamling 2019.